Inleiding

De Historische Genootschap Wieringermeer (hierna HGW) behandelt de persoonlijke informatie die HGW van u heeft of krijgt, vertrouwelijk en zorgvuldig.

HGW gebruikt uw gegevens alleen om u op een snelle en zorgvuldige manier te kunnen informeren over relevante diensten. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor HGW. Daarom zijn de systemen en processen van HGW goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt HGW?

Voorletters, voor- en achternaam, (e-mail)adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Waarvoor verwerkt HGW uw persoonsgegevens?

HGW gebruikt uw persoonsgegevens voor het aan u verstrekken van informatie over de vereniging, diens activiteiten en de Kroniek. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het verzenden van facturen, met name voor de contributie.

HGW deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

HGW bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval zolang u lid bent.

Als u uw lidmaatschap opzegt bewaart HGW uw gegevens, tenzij u aangeeft dat die gewist moeten worden. HGW gebruikt uw gegevens dan nog uitsluitend om u als voormalig lid te informeren over evenementen waarover HGW oud-leden informeert.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als lid van HGW?

U kunt via secretaris@wieringermeer.nl een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Voordat HGW uw verzoek in behandeling neemt, zal uw identiteit moeten worden vastgesteld. Binnen één maand na uw verzoek krijgt u bericht of aan uw verzoek kan worden voldaan.

U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage

U heeft het recht om een kopie aan te vragen van uw persoonsgegevens die HGW heeft en bepaalde informatie over het gebruik daarvan. Als u gebruik maakt van dit recht, krijgt u een e-mail met deze informatie.

Recht op rectificatie

HGW treft maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die HGW over u heeft juist, volledig en actueel zijn. Toch kan het zijn dat er fouten in deze gegevens zijn geslopen. U kunt HGW verzoeken uw persoonsgegevens bij te werken of aan te passen.

Recht op wissen

U heeft het recht te verzoeken (een deel van) uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer u uw lidmaatschap opzegt of wanneer u uw toestemming voor automatische incasso intrekt.

Recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming voor het ontvangen van algemene communicatie-uitingen zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief in te trekken.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. U wordt verzocht, om eerst HGW van uw klacht op de hoogte te stellen en HGW een redelijke termijn gunt om de klacht op te lossen.