Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering

 

Dinsdag 16 februari 2016
Aanvang:
20.00 uur
Locatie: Café ‘Bij de Buren’ (voorheen ‘t Arbeidsburo), Brinkweg 15 te Wieringerwerf.

 

Agenda

1. Opening door de voorzitter.
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 24 februari 2015 (zie Kroniek 70).
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Kascontrole: verslag en benoeming nieuw lid
6. Bespreking en vaststelling begroting 2016
7. Uitloting lening
8. Wijziging statuten

9. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. M.J. Koolen, voorzitter
Aftredend en herkiesbaar: dhr. H.J. Roelofsen, secretaris

Als nieuwe voorzitter stelt het bestuur voor:
Mevr. M.A.A. Miedema-Jorink (bestuurslid)

Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor:
Dhr. F.G. de Vries (uit Middenmeer).

Tot uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering kunnen (door minimaal 10 leden) andere kandidaten schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld.

10. Rondvraag
11. Pauze.

12. Lezing door dhr. Bart Lankester
Thema: De ‘wilde’ werklozenactie in de Wieringermeer (april 1936)

13. Sluiting.

Graag tot ziens op 16 februari 2016,
met vriendelijke groet,
het bestuur.